Concurrentiebeding vernietigen op grond van wilsgebrek

Een overeenkomst is op grond van art. 3:44 lid 1 BW vernietigbaar als er sprake is van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. Indien een franchiseovereenkomst op grond van ����n van deze omstandigheden wordt vernietigd, komt daarmee ook het in deze overeenkomst opgenomen concurrentiebeding te vervallen.

Bedreiging bestaat eruit dat iemand een ander tot een handeling aanzet door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. Het onrechtmatig karakter kan in de bedreiging zelf zitten, maar ook in het doel of de wijze waarop of omstandigheden waaronder dit plaatsvindt. De rechter stelt zich hierbij de vraag: zou de rechtshandeling zonder deze bedreiging niet – of niet met deze inhoud – zijn verricht.

Er is sprake van bedrog als iemand een ander heeft bewogen tot een rechtshandeling (i) door een opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, (ii) door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen of (iii) door een andere kunstgreep. Niet elke onjuiste mededeling levert bedrog op.��De stelregel is dat naarmate een mededeling gerichter en gedetailleerder is, er eerder sprake zal zijn van bedrog. Als iemand onder de omstandigheden uit eigen beweging iets had moeten opmerken, is er sprake van verzwijging. “Kunstgrepen” betreffen een restcategorie, waaronder bijvoorbeeld vallen, het vervalsen van stukken, het be��nvloeden van testen/testscores, etc. De vernietigingsgrond bedrog hangt nauw samen met dwaling. In feite wordt er bij bedrog ook altijd gedwaald, door de bedrogene.

Misbruik van omstandigheden is aanwezig als de ene persoon weet of moet begrijpen dat de ander door bijzondere omstandigheden een��handeling verricht��(zoals het sluiten van een overeenkomst), en de ene persoon het verrichten van die handeling bevordert,��terwijl��hetgeen hij wist hem daar van had moeten weerhouden. Onder bijzondere omstandigheden vallen��bijvoorbeeld noodtoestand, afhankelijkheid of onervarenheid.

Bij franchiseverhoudingen komen een beroep op bedrog of misbruik van omstandigheden (door onervarenheid of afhankelijkheid van de kandidaat-franchisenemer) het meeste voor.

Terug naar het overzicht concurrentiebeding beperken.