1. Advocatenkantoor van Lynden is een advocatenkantoor in de vorm van een maatschap van besloten vennootschappen. Het kantoor is gevestigd te Den Haag en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer …
 2. De door u aan Advocatenkantoor van Lynden verstrekte opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door de Advocatenkantoor van Lynden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Advocatenkantoor van Lynden en haar cliënten op grond waarvan Advocatenkantoor van Lynden werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 3. Advocatenkantoor van Lynden en de (rechts-)personen die de werkzaamheden feitelijk verrichten zullen de zorg betrachten die redelijkerwijs onder de gegeven omstandigheden bij de door hen verleende diensten van hen kan worden verwacht. Advocatenkantoor van Lynden staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Advocatenkantoor van Lynden is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met de bedoeling die te laten uitvoeren door een specifieke persoon verbonden aan Advocatenkantoor van Lynden. In geen geval kan de cliënt een ander dan Advocatenkantoor van Lynden tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en van artikel 7:407 lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) is uitgesloten.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor van Lynden en/of de aan Advocatenkantoor van Lynden verbonden personen leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor van Lynden wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook uit hoofde van genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Advocatenkantoor van Lynden en de aan Advocatenkantoor van Lynden verbonden personen beperkt tot het door Advocatenkantoor van Lynden in verband met de desbetreffende specifieke opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 6. De keuze van door Advocatenkantoor van Lynden bij de uitvoering van werkzaamheden in te schakelen derden zal zorgvuldig en waar mogelijk in overleg met de cliënt geschieden. Advocatenkantoor van Lynden is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Advocatenkantoor van Lynden ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. Ieder vorderingsrecht jegens Advocatenkantoor van Lynden in verband met de door Advocatenkantoor van Lynden verrichte werkzaamheden vervalt na verloop van een jaar na de dag waarop de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en met de voor de schade aansprakelijke persoon, tenzij de cliënt Advocatenkantoor van Lynden voordien op de hoogte stelde van de feiten die aan dat vorderingsrecht ten grondslag liggen, voorzover die aan de cliënt op dat moment bekend zijn.
 8. Cliënten vrijwaren Advocatenkantoor van Lynden voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Advocatenkantoor van Lynden.
 9. Facturering van de werkzaamheden zal in de regel maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het op dat moment toepasselijke uurtarief. In lopende zaken is Advocatenkantoor van Lynden gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de cliënt daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren of specialismen leiden tot aanpassing van het overeengekomen tarief.
 10. Advocatenkantoor van Lynden zal kosten die niet in haar tarieven zijn begrepen, zoals (maar niet beperkt tot) griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden, tussentijds aan de cliënt doorbelasten. Proceshandelingen worden uitsluitend verricht, indien de verschuldigde griffierechten tenminste twee werkdagen voor de datum dat de desbetreffende proceshandeling moet worden verricht op de bankrekening van ons kantoor gestort zijn.
 11. Alle factuurbedragen zullen  voor zover van toepassing  worden verhoogd met BTW tegen het geldende tarief. Betaling dient plaats te vinden in Euro binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal zonder aanmaning een rente ter hoogte van het 3-maands Euribortarief plus 5% verschuldigd zijn. Ook worden alsdan de werkzaamheden opgeschort. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom en genoemde rente.
 12. Advocatenkantoor van Lynden is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. In dergelijke gevallen zal Advocatenkantoor van Lynden eerst na ontvangst van het voorschot de werkzaamheden aanvangen. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
 13. Advocatenkantoor van Lynden en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Lynden kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Advocatenkantoor van Lynden en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Lynden zullen deze gelden storten bij de door Advocatenkantoor van Lynden voor dat doel gekozen bank. Advocatenkantoor van Lynden en de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Lynden zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 14. Niet alleen Advocatenkantoor van Lynden maar ook de bestuurders van Advocatenkantoor van Lynden en iedere andere nu of in het verleden aan Advocatenkantoor van Lynden verbonden persoon kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 15. Advocatenkantoor van Lynden is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 16. Overeenkomsten tussen cliënten en Advocatenkantoor van Lynden kunnen door ieder der partijen door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, worden beëindigd. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 17. Cliënten onderkennen en aanvaarden dat Advocatenkantoor van Lynden op grond van geldende regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht is de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden.
 18. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor van Lynden en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
 19. Advocatenkantoor van Lynden neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Indien het geschil een opdracht van een particuliere cliënt betreft, wordt het geschil conform het Reglement bij wege van bindend advies beslist tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat tot de gewone rechter wendt. Geschillen die niet (kunnen) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor van Lynden om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is de bindende versie bij enig verschil van mening over de inhoud of strekking van de voorwaarden.

U verkrijgt op verzoek een PDF van deze algemene voorwaarden.